Ziek en arbeidsongeschikt

In de eerste twee jaren waarin u vanwege ziekte niet in staat bent uw werkzaamheden (volledig) te verrichten, betaalt uw werkgever (een deel van) uw loon door. Meer informatie over de loondoorbetaling bij ziekte kunt u krijgen bij uw leidinggevende of HR Business Partner.

Als u na twee jaar van ziekte niet (volledig) weer aan de slag kunt in uw oorspronkelijke functie of in een andere functie, kunt u op grond van de WIA in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate waarin u arbeids(on)geschikt bent en van de mate waarin u weer aan het werk gaat, oftewel 'uw restverdiencapaciteit benut’. Wat uw restverdiencapaciteit is, leest u in de beschikking van UWV.

De wet, de WIA, biedt een basisverzekering voor elke werknemer en kent twee soorten uitkeringen:

IVA

IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten)

De IVA is van toepassing indien u tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt bent, en de verwachting is dat er binnen 5 jaar geen herstel optreedt.
U ontvangt 75% van uw laatstverdiende loon. Dit laatstverdiende loon wordt gemaximeerd op bruto € 54.617 per jaar (2018). De uitkering bedraagt dus maximaal € 40.963 bruto per jaar (2018).

WGA

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

De WGA is van toepassing als verwacht wordt dat de arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is en binnen vijf jaar herstel optreedt. Er moet wel sprake zijn van minimaal 35% arbeidsongeschiktheid. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u géén arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid.

De WGA-uitkering bestaat achtereenvolgens uit:

Een loongerelateerde uitkering van minimaal 3 maanden. De exacte duur van de uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. De loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het laatstverdiende loon (met een maximum van € 54.617 (2018) verminderd met het inkomen dat u met werken verdient. Na 2 maanden wordt het uitkeringspercentage verlaagd naar 70%.

Als u minstens 50% van uw restverdiencapaciteit benut, dan heeft u na de loongerelateerde uitkering recht op een loonaanvullingsuitkering. De hoogte van deze uitkering hangt af van het inkomen dat u met werken zou moeten verdienen.

Als u minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit benut, dan heeft u na de loongerelateerde uitkering recht op een vervolguitkering. Deze uitkering is een percentage van het wettelijk minimumloon of van uw laatstverdiende salaris als dit lager is. De hoogte is tevens afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheids-percentage. Hoe hoger uw arbeidsongeschiktheidspercentage is, hoe hoger uw uitkering. De maximale vervolguitkering bedraagt ca. 50% van het wettelijk minimumloon (of laatstverdiende salaris als dit lager is). Er ontstaat dan een flink inkomensgat.


Algemene informatie over de WIA kunt u vinden op www.uwv.nl. Ook kunt u via telefoonnummer 0900-9294 informatie aanvragen bij het UWV.

De regelingen van Ahold Delhaize Pensioen

Als u door UWV 35% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Delhaize Pensioen. Daarnaast heeft u mogelijk recht op voortzetting van de pensioenopbouw.
CAO-personeel van Ahold Delhaize Coffee Company is niet bij Ahold Delhaize Pensioen verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Ahold Delhaize Pensioen voert diverse (pensioen)verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid uit, die tot uitkering kunnen komen. Het betreft:

  • Het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Het WIA-Excedentpensioen

Klik hier voor meer informatie over deze pensioenen.
U ontvangt persoonlijk bericht over uw pensioenaanspraken bij arbeidsongeschiktheid.

De pensioenuitkering wordt aan het einde van elke periode aan u uitgekeerd. Op de pensioenbetalingen worden loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden.

Heeft u momenteel een uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen, en wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Klik dan hier voor het wijzigingsformulier.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

U heeft tijdens uw arbeidsongeschiktheid recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Arbeidsongeschikte deelnemers bouwen 75% op van het pensioen dat werkende deelnemers opbouwen.

Voor de pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid hoeft u geen pensioenpremie te betalen. 

Indien u naast de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid nog werkzaamheden in dienst van Ahold Delhaize verricht, dan bouwt u daarover pensioen op volgens de regeling die geldt voor werknemers. U bent voor dat deel van de pensioenopbouw wel premieplichtig.

U wordt jaarlijks met het UPO (Uniform Pensioenoverzicht ) geïnformeerd over de opbouw van uw pensioenaanspraken.

Indien uw arbeidsongeschiktheidspercentage op enig moment opnieuw door UWV wordt vastgesteld, heeft dit gevolgen voor de pensioenuitkering(en) en de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

U bent verplicht aan de goede uitvoering van het pensioenreglement mee te werken. Zo bent u onder andere verplicht om alle gegevens, inlichtingen en bewijsstukken te overleggen die betrekking hebben op uw arbeidsongeschiktheidssituatie. U bent echter ook verplicht om op eigen initiatief van belang zijnde informatie aan Ahold Delhaize Pensioen te verstrekken, zoals een UWV-beschikking.

De pensioenuitkeringen en de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid kunnen om verschillende redenen (tijdelijk) volledig of gedeeltelijk worden beëindigd. Indien daar sprake van is, wordt u daar over geïnformeerd door Ahold Delhaize Pensioen.

Klik hier voor een samenvattend overzicht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunt u vinden in het pensioenreglement

Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in plaats van de WIA. De WAO wijkt op diverse onderdelen af van de WIA. Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk.


Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord