Uit dienst treden

Als gevolg van uw uitdiensttreding wordt uw deelnemerschap aan de pensioenregeling van Ahold Delhaize beëindigd. Er vindt geen pensioenopbouw meer plaats.

De opgebouwde pensioenaanspraken worden bepaald op de ontslagdatum. Deze pensioenaanspraken blijven bij Ahold Delhaize Pensioen premievrij verzekerd. Dit betekent dat er geen pensioenpremie meer verschuldigd is.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht


Als u van werkgever verandert en pensioen gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder, kunt u overdracht van de waarde van uw opgebouwde pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder aanvragen. U ontvangt eerst een vrijblijvende offerte.

Of waardeoverdracht voor u interessant is, hangt onder andere af van de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever en de financiële positie van de nieuwe pensioenuitvoerder in vergelijking met de situatie bij Ahold Delhaize Pensioen. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.

Om de procedure voor waardeoverdracht te starten dient u contact op te nemen met de nieuwe pensioenuitvoerder. Na realisatie van de waardeoverdracht vervallen uw pensioenaanspraken bij Ahold Delhaize Pensioen.

De financiële situatie van veel pensioenfondsen is zodanig dat zij (tijdelijk) niet mee mogen werken aan waardeoverdracht. In die situatie wordt uw verzoek tot waardeoverdracht aangehouden totdat daaraan weer meegewerkt mag worden. 

De overheid wil graag dat ‘pensioengeld’ ook echt pensioengeld blijft. Daarom veranderen de regels voor het afkopen van pensioen. Pensioenuitvoerders kunnen er voor kiezen om, in plaats van kleine pensioenen af te kopen, mee te doen aan automatische waardeoverdracht. In de loop van 2018 zal Ahold Delhaize Pensioen een besluit hierover nemen. Tot 2019 blijft afkoop van kleine pensioenen mogelijk. Daarvoor geldt het volgende:
Als de pensioenaanspraken twee jaar na datum einde dienstverband niet zijn overgedragen én het ouderdomspensioen lager is dan € 474,11 bruto per jaar (2018) maakt Ahold Delhaize Pensioen gebruik van haar recht tot afkoop van uw pensioenaanspraken. Binnen enkele maanden nadat uw dienstverband twee jaar beëindigd is, ontvangt u van Ahold Delhaize Pensioen automatisch bericht over de afkoop van uw pensioenaanspraken.

Afkoop pensioenaanspraken


Afkoop betekent dat u niet straks eens per vier weken een uitkering ontvangt maar dat u nu een bedrag ineens ontvangt. Dit bedrag vertegenwoordigt de waarde van alle toekomstige ouderdoms-, partner- en wezenpensioenen tezamen.

Op de pensioenbetalingen wordt loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden. Indien u van meerdere instanties een inkomen ontvangt, kan het zijn dat de inhoudingen per saldo te hoog of te laag zijn. U dient dan rekening te houden met een eventuele verrekening van de Belastingdienst.

De afkoop heeft tot gevolg dat voor u, uw partner en uw eventuele kinderen geen pensioenaanspraken meer verzekerd zijn bij Ahold Delhaize Pensioen.

Indien u kiest voor afkoop is het mogelijk dat de eenmalige uitkering een negatief effect heeft op bijvoorbeeld een huur- of zorgtoeslag, of een eigen bijdrage die u of één van uw gezinsleden betaalt. Ook indien u of één van uw gezinsleden een uitkering heeft, bijvoorbeeld bijstand of AOW van de overheid, kan de afkoop daarvoor gevolgen hebben. Wij adviseren u dat u zich daarover goed laat voorlichten door de betreffende uitkeringsinstantie, voordat u een besluit over de afkoop neemt. Indien u vragen heeft over de afkoop, neem dan contact met onze Servicedesk op. Ahold Delhaize Pensioen is niet aansprakelijk voor (financiële) schade ontstaan als gevolg van het afkopen.


Indien uw dienstverband is verbroken wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft u mogelijk recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Kijk voor meer informatie bij ziek en arbeidsongeschikt.


Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord