Uit dienst treden

Als gevolg van uw uitdiensttreding wordt uw deelnemerschap aan de pensioenregeling van Ahold beëindigd. Er vindt geen pensioenopbouw meer plaats.

De opgebouwde pensioenaanspraken worden bepaald op de ontslagdatum. Deze pensioenaanspraken blijven bij Ahold Pensioenfonds premievrij verzekerd. Dit betekent dat er geen pensioenpremie meer verschuldigd is.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht


Als u van werkgever verandert en pensioen gaat opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder, kunt u overdracht van de waarde van uw opgebouwde pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder aanvragen. U ontvangt eerst een vrijblijvende offerte.

Of waardeoverdracht voor u interessant is, hangt onder andere af van de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever en de financiële positie van de nieuwe pensioenuitvoerder in vergelijking met de situatie bij Ahold Pensioenfonds. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.

Om de procedure voor waardeoverdracht te starten dient u contact op te nemen met de nieuwe pensioenuitvoerder. Na realisatie van de waardeoverdracht vervallen uw pensioenaanspraken bij Ahold Pensioenfonds.

De financiële situatie van veel pensioenfondsen is zodanig dat zij (tijdelijk) niet mee mogen werken aan waardeoverdracht. In die situatie wordt uw verzoek tot waardeoverdracht aangehouden totdat daaraan weer meegewerkt mag worden. 

Als de pensioenaanspraken twee jaar na het einde van het dienstverband niet zijn overgedragen én het ouderdomspensioen is lager dan € 467,89 bruto per jaar (2017), dan kan Ahold Pensioenfonds uw pensioenaanspraken afkopen.

Afkoop pensioenaanspraken


Afkoop betekent dat u straks geen vier wekelijkse uitkering ontvangt maar dat u nu een bedrag ineens ontvangt. Dit bedrag vertegenwoordigt de waarde van alle toekomstige ouderdoms-, partner- en wezenpensioenen tezamen.

U bent over de afkoopwaarde loon- en premieheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd. Deze heffing is een voorlopige heffing. Eventueel te veel of te weinig betaalde heffingen en premies worden verrekend in de aangifte Inkomstenbelasting.

De afkoop heeft tot gevolg dat voor u, uw partner en uw eventuele kinderen niet langer pensioenaanspraken verzekerd zijn bij Ahold Pensioenfonds.

Indien u kiest voor afkoop is het mogelijk dat de eenmalige uitkering een negatief effect heeft op bijvoorbeeld een huur- of zorgtoeslag, of een eigen bijdrage die u of één van uw gezinsleden betaalt. Ook indien u of één van uw gezinsleden een uitkering heeft, bijvoorbeeld bijstand of AOW van de overheid, kan de afkoop daarvoor gevolgen hebben. Wij adviseren u dat u zich daarover goed laat voorlichtendoor de betreffende uitkeringsinstantie, voordat u een besluit over de afkoop neemt. Indien u vragen heeft over de afkoop, neem dan contact met onze Servicedesk op. Ahold Pensioenfonds is niet aansprakelijk voor (financiële) schade ontstaan als gevolg van het afkopen.


Binnen enkele maanden nadat uw dienstverband twee jaar beëindigd is, ontvangt u van Ahold Pensioenfonds automatisch bericht over de afkoop van uw pensioenaanspraken.

Als u één of meer aanvullende verzekeringen bij Ahold Pensioenfonds heeft afgesloten, ontvangt u hierover persoonlijk bericht van Ahold Pensioenfonds.

Indien uw dienstverband is verbroken wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft u mogelijk recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Kijk voor meer informatie bij Ziek en arbeidsongeschikt.


Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik vind het belangrijk dat mijn pensioenfonds een verantwoord beleggingsbeleid heeft


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord