Waardeoverdracht


Als u vóór uw dienstverband bij Ahold Delhaize deelnemer bent geweest in een andere pensioenregeling, dan kunt u misschien de opgebouwde pensioenaanspraken naar Ahold Delhaize Pensioen overdragen. Die pensioenaanspraken hebben een waarde. Bij waardeoverdracht draagt u die waarde over. U ontvangt eerst een vrijblijvende offerte waarin u ziet welke pensioenaanspraken u bij Ahold Delhaize Pensioen daarvoor terugkrijgt. De waardebepaling is aan wettelijke regels gebonden. Zowel het oude pensioenfonds als Ahold Delhaize Pensioen verdienen geen geld aan de waardeoverdracht en er worden geen kosten in rekening gebracht.

Waardeoverdracht is een individueel recht. Dat betekent dat u als individu daar recht op heeft. Bij overname van een winkel of bedrijfsonderdeel is dit individuele recht niet van toepassing.

Voor het aanvragen van waardeoverdracht heeft Ahold Delhaize Pensioen een formulier beschikbaar. Heeft u in meerdere pensioenregelingen deelgenomen, dan moet u voor iedere pensioenregeling een formulier invullen.

Het is niet mogelijk om een algemeen advies te geven of het verstandig is om gebruik te maken van de mogelijkheid van waardeoverdracht. Dit is van diverse factoren afhankelijk. 

U kunt hierbij denken aan...

De wijze waarop het partnerpensioen geregeld is
De meeste pensioenregelingen kennen een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Het ouderdomspensioen is een pensioen voor u zelf als u pensioneert. Het partnerpensioen is een pensioen voor uw partner na uw overlijden. Sommige pensioenfondsen hanteren een partnerpensioen op risicobasis. Er is dan alleen partnerpensioen verzekerd zolang u bij die werkgever in dienst bent. Na pensionering of uitdiensttreding is geen partnerpensioen meer verzekerd.
Ahold Delhaize Pensioen kent een partnerpensioen op opbouwbasis. Dit betekent dat u partnerpensioen opbouwt. Hierdoor is ook na pensionering of uitdiensttreding sprake van een partnerpensioen bij overlijden.

Bij een overdracht van een pensioenfonds met een partnerpensioen op risicobasis naar Ahold Delhaize Pensioen wordt de waarde verdeeld over ouderdomspensioen en partnerpensioen. Hierdoor krijgt u naast een lager ouderdomspensioen ook partnerpensioen.

Bij waardeoverdracht van Ahold Delhaize Pensioen naar een nieuw pensioenfonds met een partnerpensioen op risicobasis wordt de waarde van al uw Ahold-pensioenaanspraken gebruikt om alleen ouderdomspensioen bij het nieuwe pensioenfonds te verzekeren. Dit ouderdomspensioen zal hierdoor hoger zijn. Het opgebouwde partnerpensioen vervalt. Wat resteert is een partnerpensioen op risicobasis bij het nieuwe pensioenfonds.

Ga na hoe het partnerpensioen in de nieuwe pensioenregeling geregeld is en wat uw eventuele partner krijgt bij uw overlijden. Indien er sprake is van partnerpensioen op opbouwbasis, dan kan dit op de pensioendatum altijd weer worden ingeruild voor ouderdomspensioen. Als u geen behoefte heeft aan partnerpensioen (bijvoorbeeld omdat u alleenstaand bent) dan gaat de waarde van het partnerpensioen dus niet verloren.

Het soort pensioenregeling (eindloon, middelloon, beschikbare premieregeling)
Een eindloonregeling is een pensioenregeling waarbij het pensioen gebaseerd is op het aantal deelnamejaren en het laatste salaris bij de werkgever. Deze komt bijna niet meer voor.
Een middelloonregeling is een pensioenregeling waarbij het pensioen gebaseerd is op het gemiddelde salaris tijdens de deelnamejaren aan deze pensioenregeling.
Een beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij het pensioen afhankelijk is van de betaalde premie en de behaalde beleggingsresultaten. Indien u bij het nieuwe pensioenfonds deelneemt in een beschikbare premieregeling, zal bij waardeoverdracht het overgedragen kapitaal gebruikt worden om beleggingen aan te kopen. U maakt daarbij veelal zelf de keuze op welke wijze u belegt en welk risico u daarmee wilt lopen. U neemt vanaf dat moment niet alleen zelf het risico over het pensioen dat u opbouwt bij uw nieuwe werkgever, maar ook over het pensioen dat u reeds bij Ahold Delhaize heeft opgebouwd. Als u de opgebouwde aanspraken bij Ahold Delhaize Pensioen niet overdraagt, dan neemt u alleen voor de nieuw op te bouwen pensioenaanspraken deel.

De wijze van indexering
Bij waardeoverdracht is niet alleen van belang welke pensioenaanspraken u bij uw nieuwe pensioenfonds terugkrijgt, maar ook of de opgebouwde pensioenaanspraken op den duur hun waarde behouden. Door indexering worden uw pensioenaanspraken beschermd tegen inflatie. Indexering door een pensioenfonds is bijna altijd mede afhankelijk van de financiële situatie van dat fonds, nu en in de toekomst. Het kan dus zinvol zijn om de financiële situatie van het oude en het nieuwe pensioenfonds met elkaar te vergelijken. De financiële situatie van een pensioenfonds komt tot uiting in de beleidsdekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds en de verplichtingen (de nu en in de toekomst uit te keren pensioenen). De actuele beleidsdekkingsgraad, en meestal ook de historische, kunt u bij het betreffende pensioenfonds opvragen.

De individuele keuzemogelijkheden in de regeling
Veel regelingen kennen individuele keuzemogelijkheden op of rond de pensioendatum. Deze mogelijkheden kunnen van belang zijn bij de bepaling of waardeoverdracht nuttig is.

Overzichtelijkheid
Bij overdracht van aanspraken worden alle aanspraken ondergebracht bij één uitvoerder. Hierdoor krijgt een deelnemer een goed overzicht van zijn pensioenaanspraken. Door de komst van het UPO en www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u als deelnemer altijd inzicht in uw aanspraken krijgen.

Risicospreiding
Wat de crisis van de afgelopen jaren heeft opgeleverd is de wetenschap dat risicospreiding van vermogen goed kan zijn. Indien uw totale pensioenvermogen bij één uitvoerder is ondergebracht kan dat een extra risico inhouden als de financiële situatie van die pensioenuitvoerder in de toekomst verslechtert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.

Als de beleidsdekkingsgraad van één of beide fondsen lager is dan 100% dan mag het betreffende pensioenfonds op basis van de wet niet meewerken aan waardeoverdracht. De procedure van waardeoverdracht wordt opgeschort. Deze procedure mag pas weer hervat worden als de beleidsdekkingsgraad van beide pensioenfondsen weer boven de 100% is.

Uw pensioenaanspraken overdragen: klik hier voor alle stappen op een rij.

Waardeoverdracht na (echt)scheiding

Bent u ooit gescheiden en heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen of partnerpensioen? Het ouderdomspensioen voor uw ex-partner gaat mee naar het nieuwe pensioenfonds. Het bijzonder partnerpensioen blijft bij het vorige pensioenfonds. Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat bij de (echt)scheiding aan uw ex-partner is toegekend en bij uw overlijden aan uw ex-partner wordt uitgekeerd.

Pensioenaanspraken die vóór 8 juli 1994 premievrij geworden zijn

Het wettelijk recht op waardeoverdracht bestaat alleen voor pensioenaanspraken die na 8 juli 1994 premievrij zijn geworden. ‘Premievrij’ wil zeggen dat de pensioenopbouw beëindigd is, bijvoorbeeld door uitdiensttreding.
Ahold Delhaize Pensioen werkt ook mee aan waardeoverdracht van pensioenaanspraken die vóór 8 juli 1994 premievrij zijn geworden, maar het andere pensioenfonds is niet verplicht mee te werken.


Help ons de website te verbeteren! Bent u geholpen met deze info?
Mijn Ahold Delhaize Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord