Officiële documenten

Hieronder treft u een aantal officiële documenten van Ahold Pensioenfonds aan:

Jaarverslag

Hier kunt u het Jaarverslag 2016 downloaden of bekijk hier de samenvatting van het Jaarverslag 2016.

Ook eerdere versies van het magazine zijn beschikbaar:

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006

Financieel crisisplan

Op grond van een beleidsregel van De Nederlandsche Bank heeft Ahold Pensioenfonds een financieel crisisplan opgesteld. In het financieel crisisplan worden (nood)maatregelen beschreven, die het Bestuur op korte termijn kan treffen, indien het pensioenfonds in een financiële crisis terecht komt.

Klik hier voor het financieel crisisplan.

Gedragscode

Klik hier voor de Gedragscode Ahold Pensioenfonds 2017. 

Pension Fund Governance

De samenleving vraagt van bedrijven, instellingen en organisaties dat er toezicht is op hun doen en laten. Hierin past ook het afleggen van verantwoording aan de kring van belanghebbenden. Dit heet “Governance”.

Ook pensioenuitvoerders – bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemings- pensioenfondsen en verzekeraars – moeten een antwoord geven op de vraag op welke wijze het eigen functioneren kan worden verbeterd. Deze vragen komen uit de samenleving en uit de politiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezicht op het beheer van ingelegde pensioengelden, verantwoording van het pensioenfonds aan werkgevers, werknemers en gepensioneerden en de zeggenschap van deze partijen. Dit wordt “Pension Fund Governance” genoemd, ook wel “goed pensioenfonds bestuur”.

Hieronder treft u de eerste informatie aan met betrekking tot Pension Fund Governance van Ahold Pensioenfonds. De getoonde informatie zal in de loop van de tijd worden uitgebreid.

Klik hier voor een overzicht van de leden van het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van Ahold Pensioenfonds.

Klachtenregeling

Ahold Pensioenfonds is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en streeft een goede dienstverlening en correcte wijze van benadering van alle belanghebbenden na.

Bent u van mening dat Ahold Pensioenfonds daarin tekortgeschoten is? Dat is mogelijk. U kunt hierover altijd contact met Ahold Pensioenfonds opnemen. Meestal is een telefoontje met de Servicedesk al voldoende om het probleem op te lossen. Lukt dat naar uw mening niet of niet voldoende, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen.

Heeft u een verschil van mening met Ahold Pensioenfonds over de uitvoering en/of de interpretatie van een pensioenreglement waarbij uw rechten in het geding zijn? Ook dit kunt u schriftelijk aan Ahold Pensioenfonds voorleggen.

Het reglement Klachten en Geschillen kunt u hier downloaden.

Bent u belanghebbende, breng dan schriftelijk (per brief of e-mail) de klacht of het geschil onder de aandacht van Ahold Pensioenfonds. U kunt dit sturen naar: 
Ahold Pensioenfonds
Postbus 3039
1500 HA ZAANDAM
Of per e-mail naar pensioenfonds@ahold.com.

Als u Ahold Pensioenfonds schriftelijk benadert, is het belangrijk dat u altijd uw naam, uw adres, uw burgerservicenummer of het polisnummer in de brief of
e-mail vermeldt. Uw klacht of het geschil moet duidelijk omschreven en gemotiveerd zijn.

U ontvangt altijd een reactie. Binnen een week krijgt u een ontvangstbevestiging, zodat u weet dat uw klacht in behandeling is genomen. Ahold Pensioenfonds streeft ernaar om u binnen vier weken een antwoord te geven. Indien het langer duurt, ontvangt u een bericht waarin Ahold Pensioenfonds tevens de redenen van het oponthoud vermeldt. Indien dit nodig is, kunt u de documenten inzien die bij uw klacht horen. U kunt dit afstemmen met de medewerker van Ahold Pensioenfonds die uw klacht in behandeling heeft.

Indien u er met Ahold Pensioenfonds niet uitkomt, kunt u overwegen de klacht of het geschil voor te leggen aan een externe instantie, zoals de Ombudsman Pensioenen

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid pensioenfondsen algemeen
De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen een beleid inzake beloningen voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor pensioenfondsen aanvaardbaar is. Ook de Code Pensioenfondsen schrijft voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren. Het pensioenfonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast en maakt dit ook openbaar.

Doelgroep beloningsbeleid Ahold Pensioenfonds
Voor Ahold Pensioenfonds zijn de regels rondom het beloningsbeleid in de pensioensector van toepassing op leden van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan (VO) die niet (meer) werkzaam zijn bij Ahold Delhaize. In de praktijk betreft dit de leden van het Bestuur en het VO die pensioengerechtigd zijn. Het beloningsbeleid is verder van toepassing op de leden van de Visitatiecommissie.

De leden van het Bestuur en het VO die in dienst zijn van Ahold Delhaize ontvangen geen bezoldiging vanuit Ahold Pensioenfonds. Zij worden geacht hun lidmaatschap van het Bestuur of het VO te combineren met hun reguliere baan. Zij zijn in dienstbetrekking van Ahold Delhaize en vallen onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Ahold. Er is geen (aanvullende) beloning vanuit Ahold Pensioenfonds. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s worden genomen dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar zijn.

Ahold Pensioenfonds heeft geen medewerkers in dienst. De medewerkers van Ahold Pensioenfonds zijn in dienst van Ahold Delhaize en vallen daarmee onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Ahold Delhaize. Ahold Pensioenfonds zorgt er verder voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie beleggingstaken zijn uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor Ahold Pensioenfonds aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van deze overeenkomsten.

Criteria beloning leden Bestuur, VO en Visitatiecommissie Ahold Pensioenfonds
In het kader van de wettelijke eisen voor een beheerst beloningsbeleid heeft het Bestuur van Ahold Pensioenfonds met betrekking tot de leden van het Bestuur, het VO en de Visitatiecommissie waarop het beloningsbeleid voor pensioenfondsen van toepassing is, de volgende criteria vastgesteld:

Leden van het Bestuur en het VO niet (meer) in dienst van Ahold Delhaize
• Het beloningsbeleid is in overstemming met de doelstellingen van Ahold Pensioenfonds en is passend gelet op de omvang en organisatie van het pensioenfonds alsmede de aard en de reputatie van de Ahold ondernemingen waarvoor het pensioenfonds de pensioenregelingen uitvoert.
• De beloning en/of een eventuele (onkosten)vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en het tijdsbeslag.
• Bij tussentijds ontslag wordt geen ontslagvergoeding door Ahold Pensioenfonds verstrekt.
• Er is geen sprake van beloningen en/of (onkosten)vergoedingen die gerelateerd zijn aan de financiële resultaten van Ahold Pensioenfonds. Eventuele negatieve prikkelwerking is dan ook niet aan de orde.

Leden van de Visitatiecommissie
De bovengenoemde criteria voor leden van het Bestuur en het VO die niet (meer) in dienst zijn van Ahold Delhaize, zijn overeenkomstig van toepassing op leden van de Visitatiecommissie. Verder gelden ten aanzien van de leden van de Visitatiecommissie nog de volgende aanvullende criteria:
• De hoogte van de beloning is zodanig dat een financieel belang een kritische opstelling niet in de weg staat.
• De beloning is marktconform.


Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik vind het belangrijk dat mijn pensioenfonds een verantwoord beleggingsbeleid heeft


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord