ArbeidsongeschiktheidspensioenAls deelnemer aan de Ahold Delhaize Pensioenregeling komt u in geval van arbeids-ongeschiktheid mogelijk in aanmerking voor arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Delhaize Pensioen in aanvulling op de uitkering van UWV. 

UWV stelt na bijna twee jaar ziekte vast of u arbeidsongeschikt bent en voor welk percentage. Bij een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer ontvangt u van UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) biedt een basisverzekering voor elke werknemer en kent twee soorten uitkeringen: de IVA en de WGA. Klik hier voor meer informatie over de WIA.

Ahold Delhaize kent een aantal aanvullingsregelingen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Deze regelingen zorgen voor aanvullingen op uw inkomen. Een aantal regelingen wordt door de werkgever uitgevoerd, een aantal door Ahold Delhaize Pensioen en één door verzekeringsmaatschappij Elips Life AG (met VSP als tussenpersoon).

Hieronder leest u voor welke aanvullingsregelingen u in aanmerking kunt komen na de keuring door UWV. CAO-personeel van Ahold Delhaize Coffee Company is niet bij Ahold Delhaize Pensioen verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Arbeidsongeschikt volgens de IVA (80-100% arbeidsongeschikt)
IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA is van toepassing als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Aanvullingen op de IVA-uitkeringen van UWV zijn mogelijk:
- Tijdelijke Ahold Suppletie (IVA)
- WIA-Excedentpensioen
- Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschikt volgens de WGA (35-80% of 80-100% arbeidsongeschikt)
WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. De WGA geldt als u twee jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.

Aanvullingen op de WGA-uitkeringen van UWV zijn mogelijk:
- Tijdelijke Ahold Suppletie (WGA)
- WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen
- WIA-Excedentpensioen
- Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen

Tijdelijke Ahold Delhaize Suppletie
Na toekenning van een IVA-uitkering door UWV heeft u recht op een Tijdelijke Ahold Suppletie IVA. Deze suppletie bedraagt ten hoogste 30% van de WIA-grondslag. Ook de WGA kent een dergelijke suppletie. Die bedraagt ten hoogste 25%. 

Deze regeling wordt uitgevoerd door uw werkgever. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw leidinggevende of HR Business Partner.

WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen geldt als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en daarnaast onvoldoende werkt. U werkt onvoldoende als u minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit benut. U ontvangt dan van UWV een vervolguitkering die gebaseerd is op het minimumloon. Ahold Delhaize Pensioen vult die uitkering dan aan tot het niveau dat u van UWV zou ontvangen als u wel voldoende zou werken (ten minste 50%). De hoogte van het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheid.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Voor het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen wordt iedere periode automatisch premie op uw bruto loon ingehouden. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Meer informatie over het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen kunt u vinden in het reglement.

WIA-Excedentpensioen (als uw inkomen hoger is dan € 54.617 per jaar)

Deze regeling wordt uitgevoerd door Ahold Delhaize Pensioen en is voor u van toepassing als uw jaarinkomen hoger is dan € 54.617 (2018). De premie wordt door Ahold Delhaize betaald.

Bij de WIA is het laatstverdiende loon het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Echter, dit loon is gemaximeerd op het maximumdagloon van omgerekend € 54.617 per jaar (2018). Als u meer verdient, kunt u bij (gedeeltelijke) arbeidongeschiktheid te maken krijgen met een aanzienlijke inkomensachteruitgang omdat UWV geen rekening houdt met het inkomen boven het maximum dagloon. Het WIA-Excedentpensioen beperkt de inkomensachteruitgang tot 30%.

De uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid is gelijk aan 70% van uw inkomen nadat dit is verminderd met € 54.617 (2018). De uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. 

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Meer informatie over het WIA-Excedentpensioen kunt u vinden in het reglement.

Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij volledige arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen zo'n 30% lager uitvallen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, waarbij u ook nog werkt, kan de inkomensterugval minder zijn, of juist aanmerkelijk méér als u weinig werkt. Het WGA-Arbeidsongeschiktheidspensioen biedt wel compensatie voor de lagere UWV-uitkering maar niet voor het verlies aan inkomen omdat u niet in staat bent voldoende te verdienen met werk.

Naast de terugval in inkomen kunt u ook andere inkomenscomponenten verliezen, zoals bonussen en vergoedingen. 

U kunt zich voor een deel van de inkomensdaling door arbeidsongeschiktheid individueel bijverzekeren.

Met het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen kunt u een percentage van uw loon bijverzekeren. Zo kunt u de inkomensterugval verkleinen. Deze regeling wordt uitgevoerd door Elips Life AG. De tussenpersoon is VSP.

Bij VSP kunt u terecht voor meer informatie. Ook kunt u daar een vrijblijvende offerte aanvragen:
VSP BV
Antwoordnummer 107
3260 VB Oud-Beijerland
Telefoonnummer: (088) 446 9177
E-mailadres: aop-ahold@vspbv.nl


Klik hier voor een uitgebreid rekenvoorbeeld bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Als uw inkomensverlies door ziekte minder dan 35% is, beoordeelt UWV u niet als arbeidsongeschikt. U ontvangt dan geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. Ook heeft u geen recht op aanvullingen van Ahold Delhaize Pensioen op uw inkomen. Het is wel mogelijk dat u recht heeft op een tijdelijke aanvulling bij reintegratie of WW. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw leidinggevende of HR Business Partner.

Klik hier voor een samenvattend overzicht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

U heeft tijdens uw arbeidsongeschiktheid recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Arbeidsongeschikte deelnemers bouwen 75% op van het pensioen dat werkende deelnemers opbouwen.

Voor de pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid hoeft u geen pensioenpremie te betalen. Er is dus sprake van premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Indien u naast de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid nog werkzaamheden in dienst van Ahold Delhaize verricht, dan bouwt u daarover pensioen op volgens de regeling die geldt voor werknemers. U bent voor dat deel van de pensioenopbouw wel premieplichtig.

Bij premievrije voortzetting van de pensioenopbouw behoudt u recht op tijdelijk partnerpensioen. Dat betekent dat uw partner, ingeval van uw overlijden, een partnerpensioen ontvangt en een tijdelijk partnerpensioen dat wordt uitgekeerd tot leeftijd 68 of de eerdere AOW-leeftijd. Dit recht blijft bestaan zolang er sprake is van arbeidsongeschiktheid, ook als uw dienstverband volledig zou worden beëindigd. Bij (gedeeltelijke) revalidatie zonder dat u de werkzaamheden bij Ahold Delhaize hervat of bij pensionering vervalt het recht op het tijdelijk partnerpensioen.

U wordt jaarlijks met het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geïnformeerd over de opbouw van uw pensioenaanspraken.


Help ons de website te verbeteren! Bent u geholpen met deze info?
Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord