Begrippen U tot en met Z

Uitruil

Binnen fiscale grenzen kunt u de verschillende soorten pensioen ruilen voor andere soorten pensioen. U kunt partnerpensioen daarbij (laten) omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor u zelf, of ouderdomspensioen in een hoger partnerpensioen voor uw partner. Dat laatste kan aantrekkelijk zijn als na een eerdere scheiding (te) weinig partnerpensioen voor uw huidige partner bestaat. De omzettingen vinden plaats bij pensionering.

Vereiste dekkingsgraad

Dit is de dekkingsgraad die het pensioenfonds nodig heeft om vooral bepaalde beleggingsrisico’s op te vangen. Ahold Delhaize Pensioen stelt deze periodiek vast en kijkt daarbij onder andere naar de verdeling van de beleggingen over verschillende beleggingscategorieën (bijvoorbeeld aandelen en obligaties). Hoe hoger het risico dat het fonds met beleggingen loopt, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad is.

Waardeoverdracht

Overdracht van de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken naar de pensioenregeling van een nieuwe werkgever.

Waardevast

Het verhogen van uitkeringen. Dit heeft ten doel uitkeringen te beschermen tegen inflatie en dus waardevast te houden.

WAO

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De wet die voor werknemers uitkeringen regelt indien een werknemer vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden na (tenminste) twee jaar onafgebroken ziekte.

WAO-Excedent

Het verschil tussen het jaarsalaris en maximum jaarloon (2018: € 54.617). Over dit verschil wordt geen WAO-uitkering door het UWV verstrekt. Wel vindt een uitkering uit het collectieve arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Delhaize plaats: het Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen.

WAO-gat

Het verschil tussen de WAO-loondervingsuitkering en de WAO-vervolguitkering. Het WAO-gat wordt ook wel WAO-hiaat genoemd.

WAO-hiaat

Het verschil tussen de WAO-loondervingsuitkering en de WAO-vervolguitkering. Het WAO-hiaat wordt ook wel WAO-gat genoemd.

WAO-loondervingsuitkering

De WAO-uitkering bestaat achtereenvolgens uit:

  • De loondervingsuitkering
  • De vervolguitkering

De loondervingsuitkering is gebaseerd op het dagloon. De duur van de loondervingsuitkering is afhankelijk van de leeftijd waarop de werknemer in de WAO komt.


WAO-vervolguitkering

De WAO-uitkering bestaat achtereenvolgens uit:

  • De loondervingsuitkering
  • De vervolguitkering

De vervolguitkering is gebaseerd op het vervolgdagloon.


Wezenpensioen

Het pensioen dat wordt uitgekeerd aan het kind van de overleden deelnemer. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 23ste verjaardag van het kind. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien beide ouders overleden zijn.

Wezenuitkering Anw

Kinderen tot 16 jaar kunnen een wezenuitkering Anw krijgen als ze geen ouders meer hebben. Wezen van 16 tot 21 jaar kunnen soms ook een wezenuitkering Anw krijgen. Zij moeten dan aan extra voorwaarden voldoen. Welke dit precies zijn, hangt af van hun geboortedatum.

Het maakt niet uit of het kind een eigen kind is of een geadopteerd kind. Een kind krijgt alleen een wezenuitkering als de ouder die het laatst overleden is, verzekerd was voor de Anw.

Soms krijgt een kind een wezenuitkering als één van de ouders is overleden. Dit is het geval als de moeder is overleden en niet wettelijk vastligt wie de vader is, of als een ouder is overleden en de andere ouder al vóór het overlijden uit het ouderlijk gezag is ontzet.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB.

WGA-gat

Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de daarop volgende WGA-loonaanvulling of WGA-vervolguitkering. Het WGA-gat wordt ook wel WGA-hiaat genoemd.

WGA-hiaat

Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de daarop volgende WGA-loonaanvulling of WGA-vervolguitkering. Het WGA-hiaat wordt ook wel WGA-gat genoemd.

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA omvat twee regelingen: de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten).

WIA-Excedent

Het verschil tussen het jaarsalaris en maximum jaarloon (2018: € 54.617). Over dit verschil wordt geen WIA-uitkering door het UWV verstrekt. Wel vindt een uitkering uit het collectieve arbeidsongeschiktheidspensioen van Ahold Delhaize plaats: het Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen.

WW

Werkloosheidswet. De wet die voor werknemers uitkeringen regelt indien een werknemer onvrijwillig werkloos wordt.

WW-premie

De premie die u als werknemer betaalt om voor de WW (Werkloosheidswet) verzekerd te zijn.


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord