Begrippen P tot en met T

Partner

De partner is degene met wie u gehuwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap heeft, of met wie u een samenlevingsovereenkomst heeft. Het huwelijk, geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van de samenlevingsovereenkomst moet voorafgaand aan uw (vervroegde) pensionering hebben plaatsgevonden. Bij een samenlevingsovereenkomst gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • U moet uw partner voor uw pensionering of overlijden aangemeld hebben bij Ahold Delhaize Pensioen.
  • U en uw partner moeten voorafgaand aan uw pensionering en/of uw overlijden minimaal 6 maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan.
  • Uw partner moet door Ahold Delhaize Pensioen geaccepteerd zijn.


Partnerpensioen

Het pensioen, dat levenslang wordt uitgekeerd aan de partner van de overleden deelnemer of overleden gewezen deelnemer.

Pensioen

Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen, die het vroegere salaris of een vroegere uitkering vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid van de deelnemer.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 geeft nieuwe deelnemers aan de Ahold Delhaize Pensioenregeling informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. Klik hier voor meer informatie.

Pensioenaanspraken

Rechten op pensioen dat op een later tijdstip (bijvoorbeeld na uw 68ste) tot uitkering komt.

Pensioenbreuk

In het algemeen wordt het maximale pensioen bereikt indien u van meet af aan heeft deelgenomen aan de pensioenregeling. Indien dit niet het geval is, is het pensioen lager dan het maximale pensioen en is sprake van een pensioengat of pensioenbreuk. Een pensioengat of pensioenbreuk ontstaat meestal als u meerdere werkgevers heeft gehad.

Pensioendatum

De datum waarop u (vervroegd) met pensioen gaat.

Pensioenfranchise

Het deel van het salaris waarover geen pensioenaanspraken worden opgebouwd en waarvoor de overheid wordt geacht een uitkering te verzorgen in de vorm van de AOW. De pensioenfranchise is afhankelijk van de CAO die geldt en volgt de algemene loonontwikkeling van die CAO.

Pensioengat

In het algemeen wordt het maximale pensioen bereikt indien u van meet af aan heeft deelgenomen aan de pensioenregeling. Indien dit niet het geval is, is het pensioen lager dan het maximale pensioen en is sprake van een pensioengat of pensioenbreuk. Een pensioengat of pensioenbreuk ontstaat meestal als u meerdere werkgevers heeft gehad.

Pensioengevend salaris

Het fulltime salaris dat gebruikt wordt bij de berekening van uw pensioen. Het bestaat uit: uw jaarsalaris plus vakantiegeld plus bepaalde vaste of variabele toeslagen. Het pensioengevend salaris is bij Ahold Delhaize gemaximeerd tot  € 100.546 (2018).

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de pensioenfranchise en is het bedrag waarover uw ouderdoms- en partnerpensioen wordt opgebouwd.

Pensioenpremie

Dit is de premie die wordt betaald om pensioen op te bouwen. Een deel wordt betaald door de werkgever en een deel door de werknemer. De werkgever betaalt circa vier keer zoveel als de werknemer.

Pensioenvermogen

Dit is de totale waarde van de beleggingen, verminderd met schulden.

Pensioenvoorzieningen

De waarde van het geheel van de opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Periodieke inhouding

Als de premie voor een verzekering bij iedere uitbetaling van salaris of uitkering hierop wordt ingehouden spreekt men van periodieke inhouding.

Samenlevingsovereenkomst

Een notariële akte waarin de samenleving tussen twee personen wordt vastgelegd en waarin onder andere de vermogensrechtelijke aspecten van de samenleving zijn geregeld.

Sociale premies

Premies die periodiek op het salaris worden ingehouden op grond van sociale wetgeving zoals de AOW en Anw.

Tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen

Afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van UWV (IVA of WGA) werd gedurende enkele jaren een tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd door Ahold Delhaize Pensioen. Sinds april 2015 is dit (arbeidsongeschiktheids)pensioen vervangen door een eenmalige uitkering door de werkgever. Dit is van toepassing bij een nieuwe IVA of WGA-ingang. 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord