Begrippen K tot en met O

Laag-hoog

U kunt variëren met de hoogte van uw pensioen. U kunt bijvoorbeeld eerst kiezen voor een lage uitkering gevolgd door een hoge uitkering. Als overgangsmoment van laag naar hoog kan gekozen worden voor de AOW-leeftijd, maar een andere leeftijd, bijvoorbeeld 71 jaar, is ook mogelijk.

Levensverwachting

De gemiddelde (of de wiskundige) verwachting van de resterende levensduur van een individu. Deze wordt gebaseerd op prognoses van de gehele Nederlandse bevolking.

Lijfrenteverzekering

Een verzekering waarvoor een jaarlijkse premie of een éénmalige koopsom wordt betaald die tot op zekere hoogte aftrekbaar is. Op de einddatum mag het opgebouwde lijfrentekapitaal niet in één keer uitgekeerd worden. U bepaalt zelf, binnen bepaalde grenzen, over hoeveel jaren de uitkering gespreid wordt. De periodieke uitkeringen vinden plaats vanaf de einddatum of bij eerder overlijden. Over de uitkeringen is belasting verschuldigd. Een lijfrenteverzekering kan gebruikt worden om een pensioengat te dichten of het inkomen na pensionering aan te vullen.

Middelloonregeling

Pensioenregeling, waarbij de hoogte van het op te bouwen pensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag gedurende de totale deelnemerstijd.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

Dit is het wettelijk minimum waaronder de dekkingsgraad niet mag zakken. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, is er sprake van een dekkingstekort.

Nabestaanden

Nabestaanden van een overleden deelnemer kunnen zijn: de partner en zijn (eigen, stief- of pleeg-) kinderen jonger dan 23 jaar.

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is een verzamelbegrip voor partnerpensioen en wezenpensioen. De partner van de overleden deelnemer ontvangt levenslang partnerpensioen en eventueel tijdelijk partnerpensioen, dat direct ingaat na het overlijden van de deelnemer. Het kind van de overleden deelnemer ontvangt tot 23-jarige leeftijd een wezenpensioen. Als beide ouders overlijden, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Naheffing inkomstenbelasting

Over uw AOW houdt de SVB belasting in. Ahold Delhaize Pensioen houdt belasting in over uw Ahold Delhaize-pensioen. Heeft u ergens anders ook nog pensioen, dan wordt ook daar door de uitkerende instantie belasting op ingehouden. Als alle pensioenen of uitkeringen bij elkaar opgeteld worden, kan het zo zijn dat het totaal aan te betalen belasting hoger is dan de belasting die door de uitkerende instanties gezamenlijk wordt ingehouden. Dan moet u het verschil alsnog bijbetalen, dit heet "naheffing Inkomstenbelasting".

Netto loon

Het bruto loon verminderd met de loonbelasting, de sociale premies en andere inhoudingen.

Netto pensioenregeling

Voor pensioengevende salarissen boven het fiscale maximum (2018: € 100.546) is een netto pensioenregeling van kracht. Door de inleg van een netto premie is te zijner tijd geen loon- of premieheffing verschuldigd over het pensioen. Deze regeling wordt uitgevoerd door ABN AMRO Pensioenen. U ontvangt daarvan een apart UPO van ABN AMRO Pensioenen.


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord