Begrippen A tot en met E

Aftrek loonbelasting

Bepaalde premies mogen in mindering worden gebracht op het bruto loon. Daardoor wordt de te betalen belasting lager en betaalt de overheid dus mee aan de pensioenpremies.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Maar of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting, hangt af van uw inkomen, leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond. 
Of Ahold Delhaize / Ahold Delhaize Pensioen de algemene heffingskorting toepast, kunt u zien op uw salaris- of uitkeringsspecificatie. U ziet dan onder "Heffingskorting" een J staan (ja) of een N (nee).

Anw

De Algemene Nabestaanden Wet is een volksverzekering die uitkeringen verstrekt ingeval van overlijden van een Nederlandse ingezetene ten behoeve van zijn/haar nabestaanden. De uitkeringen zijn afhankelijk van de leeftijd van de partner, het hebben van kinderen jonger dan 18 jaar, arbeidsongeschiktheid van de partner, alsmede de hoogte van het eigen inkomen van de partner.

Anw-gat

Het verschil tussen de maximale Anw-uitkering (€ 15.390 in 2018) en de werkelijke uitkering die een partner van de overheid ontvangt, noemen we het Anw-gat of het Anw-hiaat.

Anw-hiaat

Het verschil tussen de maximale Anw-uitkering (€ 15.390 in 2018) en de werkelijke uitkering die een partner van de overheid ontvangt, noemen we het Anw-gat of het Anw-hiaat.

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering die mannen en vrouwen voorziet van een basispensioen. In het algemeen komt iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt in aanmerking voor een AOW-pensioen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de burgerlijke staat. Voorts kan de uitkering lager uitvallen indien een AOW-gerechtigde in het buitenland heeft gewoond.

Arbeidsongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk

Van arbeidsongeschiktheid is sprake indien na (ten minste) twee jaar ononderbroken ziekte de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht wordt. De uitkeringen op grond van de WIA zijn afhankelijk van de duur en mate van arbeidsongeschiktheid en de mate waarin de restcapaciteit wordt aangewend voor werk.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen is niet alleen een (ouderdoms)pensioen dat u ontvangt vanaf uw AOW-leeftijd of een (partner)pensioen dat uw partner ontvangt in geval van uw overlijden. Pensioen kan ook een arbeidsongeschiktheidspensioen zijn: een pensioen dat u ontvangt als u volgens UWV arbeidsongeschikt bent. Onder voorwaarden ontvangt u van Ahold Delhaize Pensioen dit pensioen in aanvulling op een uitkering van UWV.  De einddatum van dit pensioen kunt u terugvinden op uw Uniform Pensioenoverzicht Arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor nieuwe uitkeringen vanaf 2018 is de einddatum leeftijd 68 of de eerdere AOW-leeftijd

Attestatie de vita

Een door een bevoegde instantie afgegeven bewijs van in leven, dat een in het buitenland wonende pensioengerechtigde jaarlijks moet overleggen om pensioen te blijven ontvangen. Ahold Delhaize Pensioen vraagt dit bewijs van in leven op rondom de verjaardag. 

Beleidsdekkingsgraad

De gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf voorafgaande maanden. Alle beleidsmaatregelen van het pensioenfonds dienen op deze beleidsdekkingsgraad te worden gebaseerd.

Bewijs van in leven

Een door een bevoegde instantie afgegeven bewijs van in leven dat een in buitenland wonende pensioengerechtigde jaarlijks moet overleggen om pensioen te blijven ontvangen.
 
Bruto loon
Het loon dat u verdient voordat hierop de loonbelasting, de sociale premies en andere inhoudingen hebben plaatsgevonden.

CAO-personeel

Medewerkers die niet behoren tot het hoger personeel.

Echtscheidingsconvenant

Overeenkomst tussen echtgenoten in geval van echtscheiding. Hierin kunnen onder andere de volgende zaken worden geregeld:

  • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
  • alimentatieverplichtingen
  • verdeling van pensioenaanspraken
  • familierechtelijke onderwerpen (bijvoorbeeld verzorging van de kinderen, omgangsregeling)


Erfbelasting

Dit is een belastingheffing over een erfenis. Het tarief is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenamen.

Extern toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn door de Nederlandse Overheid aangewezen als toezichthouders op pensioenfondsen.

Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u mogelijk een uitkering van UWV. UWV hanteert het zogenaamde maximum dagloon. Daarboven ontvangt u van UWV geen uitkering. Ahold Delhaize Pensioen kent wel een arbeidsongeschikheidspensioen voor inkomen boven het maximum dagloon (het excedent).


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord