Officiële documenten

Hieronder treft u een aantal officiële documenten van Ahold Delhaize Pensioen aan:

Jaarverslag

U kunt het Jaarverslag 2017 downloaden of de samenvatting van het Jaarverslag 2017 bekijken. Klik hier om het Jaarverslag 2017 te printen.

Ook eerdere versies van het magazine zijn beschikbaar:

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010

Financieel crisisplan

Op grond van een beleidsregel van De Nederlandsche Bank heeft Ahold Delhaize Pensioen een financieel crisisplan opgesteld. In het financieel crisisplan worden (nood)maatregelen beschreven, die het Bestuur op korte termijn kan treffen, indien het pensioenfonds in een financiële crisis terecht komt.

Klik hier voor het financieel crisisplan.

Gedragscode

Klik hier voor de Gedragscode Ahold Delhaize Pensioen 2017. 

Pension Fund Governance

De samenleving vraagt van bedrijven, instellingen en organisaties dat er toezicht is op hun doen en laten. Hierin past ook het afleggen van verantwoording aan de kring van belanghebbenden. Dit heet “Governance”.

Ook pensioenuitvoerders – bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemings- pensioenfondsen en verzekeraars – moeten een antwoord geven op de vraag op welke wijze het eigen functioneren kan worden verbeterd. Deze vragen komen uit de samenleving en uit de politiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezicht op het beheer van ingelegde pensioengelden, verantwoording van het pensioenfonds aan werkgevers, werknemers en gepensioneerden en de zeggenschap van deze partijen. Dit wordt “Pension Fund Governance” genoemd, ook wel “goed pensioenfonds bestuur”.

Hieronder treft u de eerste informatie aan met betrekking tot Pension Fund Governance van Ahold Delhaize Pensioen. De getoonde informatie zal in de loop van de tijd worden uitgebreid.

Klik hier voor een overzicht van de leden van het Bestuur van Ahold Delhaize Pensioen.

Klachtenregeling

Ahold Delhaize Pensioen is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en streeft een goede dienstverlening en correcte wijze van benadering van alle belanghebbenden na.

Bent u van mening dat Ahold Delhaize Pensioen daarin tekortgeschoten is? Dat is mogelijk. U kunt hierover altijd contact met Ahold Delhaize Pensioen opnemen. Meestal is een telefoontje met de Servicedesk al voldoende om het probleem op te lossen. Lukt dat naar uw mening niet of niet voldoende, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen.

Heeft u een verschil van mening met Ahold Delhaize Pensioen over de uitvoering en/of de interpretatie van een pensioenreglement waarbij uw rechten in het geding zijn? Ook dit kunt u schriftelijk aan Ahold Delhaize Pensioen voorleggen.

Het reglement Klachten en Geschillen kunt u hier downloaden.

Bent u belanghebbende, breng dan schriftelijk (per brief of e-mail) de klacht of het geschil onder de aandacht van Ahold Delhaize Pensioen. U kunt dit sturen naar: 
Ahold Delhaize Pensioen
Postbus 3039
1500 HA ZAANDAM
Of per e-mail naar pensioen@aholddelhaize.com.

Als u Ahold Delhaize Pensioen schriftelijk benadert, is het belangrijk dat u altijd uw naam, uw adres, uw burgerservicenummer of het polisnummer in de brief of
e-mail vermeldt. Uw klacht of het geschil moet duidelijk omschreven en gemotiveerd zijn.

U ontvangt altijd een reactie. Binnen een week krijgt u een ontvangstbevestiging, zodat u weet dat uw klacht in behandeling is genomen. Ahold Delhaize Pensioen streeft ernaar om u binnen vier weken een antwoord te geven. Indien het langer duurt, ontvangt u een bericht waarin Ahold Delhaize Pensioen tevens de redenen van het oponthoud vermeldt. Indien dit nodig is, kunt u de documenten inzien die bij uw klacht horen. U kunt dit afstemmen met de medewerker van Ahold Delhaize Pensioen die uw klacht in behandeling heeft.

Indien u er met Ahold Delhaize Pensioen niet uitkomt, kunt u overwegen de klacht of het geschil voor te leggen aan een externe instantie, zoals de Ombudsman Pensioenen

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid pensioenfondsen algemeen
De Pensioenwet stelt dat pensioenfondsen een beleid inzake beloningen voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor pensioenfondsen aanvaardbaar is. Ook de Code Pensioenfondsen schrijft voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren. Het pensioenfonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast en maakt dit ook openbaar.

Doelgroep beloningsbeleid Ahold Delhaize Pensioen 
Voor Ahold Delhaize Pensioen zijn de regels rondom het beloningsbeleid in de pensioensector van toepassing op leden van het Bestuur, daaronder begrepen de leden van het Uitvoerend Bestuur en de leden van het Niet Uitvoerend Bestuur, de leden van de Bestuurscommissies en de leden van het Verantwoordingsorgaan. Het beloningsbeleid is tevens van toepassing op de medewerkers van Ahold Delhaize Pensioen.

Criteria beloning Ahold Delhaize Pensioen 
In het kader van de (wettelijke) eisen voor een beheerst beloningsbeleid heeft het Bestuur van Ahold Delhaize Pensioen criteria vastgesteld. Daarbij zorgt Ahold Delhaize Pensioen er voor dat geen variabele beloningen worden betaald, die afhankelijk zijn van de resultaten van het pensioenfonds. Hieronder worden de criteria voor de beloning genoemd.

Bestuur
1. Leden van het Uitvoerend Bestuur
De functie van deze leden van het Bestuur wordt gewaardeerd conform de Hay-methodiek die bij Koninklijke Ahold Delhaize N.V. in Nederland wordt gehanteerd. De beloning wordt vastgesteld conform het arbeidsvoorwaardenbeleid van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. in Nederland.

2. Leden van het Niet Uitvoerend Bestuur, in dienst van de werkgever
Deze leden van het Bestuur ontvangen geen beloning van Ahold Delhaize Pensioen. Zij zijn in dienst van de werkgever. Met de werkgever zijn/worden afspraken gemaakt over de invulling van het lidmaatschap van het Bestuur binnen de reguliere werktijd bij de werkgever.

3. Leden van het Niet Uitvoerend Bestuur, niet in dienst van de werkgever
Deze leden van het Bestuur ontvangen een (onkosten)vergoeding die in redelijke verhouding staat tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en de tijdbesteding. De vergoeding wordt door het Bestuur vastgesteld.

4. Onafhankelijke Voorzitter
De onafhankelijke voorzitter ontvangt een marktconforme (vaste) beloning, waarbij de markt wordt gevormd door de beloningen die elders aan externe (pensioenfonds)bestuurders worden verstrekt. De beloning wordt door het Bestuur vastgesteld.

Bestuurscommissies
1. Leden in dienst van de werkgever
Deze leden van de Bestuurscommissies ontvangen geen beloning van Ahold Delhaize Pensioen. Zij zijn in dienst van de werkgever. Met de werkgever zijn/worden afspraken gemaakt over de invulling van het lidmaatschap van een Bestuurscommissie binnen de reguliere werktijd bij de werkgever.

2. Leden niet in dienst van de werkgever
Deze leden van de Bestuurscommissies ontvangen een marktconforme (vaste) beloning, waarbij de markt wordt gevormd door de beloningen die elders aan externe deskundigen in Bestuurscommissies van pensioenfondsen worden verstrekt. De beloning wordt door het Bestuur vastgesteld.

Verantwoordingsorgaan
1. Leden in dienst van de werkgever
Deze leden van het Verantwoordingorgaan ontvangen geen beloning van Ahold Delhaize Pensioen. Zij zijn in dienst van de werkgever. Met de werkgever zijn afspraken gemaakt over de invulling van het lidmaatschap van het Bestuur binnen de reguliere werktijd bij de werkgever. 

2. Leden niet in dienst van de werkgever
Deze leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen een (onkosten)vergoeding die in redelijke verhouding staat tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en de tijdbesteding. De vergoeding wordt door het Bestuur vastgesteld.

Medewerkers van Ahold Delhaize Pensioen 
De functies van de medewerkers van Ahold Delhaize Pensioen (de Uitvoeringsorganisatie) worden gewaardeerd conform de Hay-methodiek die bij Koninklijke Ahold Delhaize N.V. in Nederland wordt gehanteerd. De beloning wordt vastgesteld conform het arbeidsvoorwaardenbeleid van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. in Nederland.

Overige
Ahold Delhaize Pensioen zorgt er voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie beleggingstaken zijn uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor Ahold Delhaize Pensioen aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van deze overeenkomsten.


Mijn Ahold Delhaize Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord